Kalendář akcí

srpen

4 - 17 Tábor

Facebook


O nás

STANOVY 

Campamento ´99, z. s.

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Článek I

název a sídlo


 1. Název spolku je Campamento ´99, z. s. 
 1. Sídlem spolku je Praha.

Článek II

cíle spolku


 1. Cílem spolku je přispívat k všestrannému rozvoji mládeže v České republice.
 2. Tento cíl je naplňován především organizováním sportovních a vzdělávacích aktivit pro mládež, zejména letních táborů.

ČÁST DRUHÁ

ORGÁNY SPOLKU


Článek III


Orgány spolku jsou valná hromada, výbor, předseda a jednatel.


Článek IV

Valná hromada


 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je složena ze všech členů sdružení.
 2. Valná hromada rozhoduje o:
 1. změnách stanov 
 2. zániku spolku a vypořádání jeho majetku
 3. vylučování členů 
 4. počtu členů výboru
 5. výši členských příspěvků
 1. K usnášeníschopnosti je třeba přítomnosti alespoň jedné třetiny členů spolku.
 2. K rozhodnutí podle odst. 2 písm. a-c je třeba hlasů nadpoloviční většiny všech členů spolku, v ostatních případech stačí nadpoloviční většina přítomných.
 3. Valná hromada volí výbor a předsedu spolku.
 4. Valná hromada se schází nejméně jedenkrát za rok, svolává jí předsedaČlánek V

výbor


 1. Výbor spolku je volen valnou hromadou, jeho funkční období je jeden rok.
 2. Výbor řídí činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady a rozhoduje o všech otázkách kromě těch uvedených ve Čl. IV odst. 2.
 3. Výbor je usnášeníschopný, je li přítomna alespoň polovina jeho členů; svá rozhodnutí přijímá většinou přítomných členů
 4. Výbor se schází alespoň třikrát za rok; o jednotlivých otázkách může výbor se souhlasem předsedy rozhodovat per rollam.

Článek VI

předseda spolku


 1. Předsedu spolku volí valná hromada, jeho funkční období je jeden rok.
 2. Předseda spolku je členem výboru.
 3. Předseda spolku svolává a řídí schůze výboru a valné hromady a zastupuje spolek navenek.

Článek VII

jednatel


 1. Jednatel spolku je volen výborem z řad členů výboru, jeho funkční období je jeden rok.
 2. Jednatel  zastupuje z pověření předsedy nebo výboru spolek navenek.
 3. Jednatel spravuje pokladnu spolku a vede evidenci členů a účetní evidenci, jednou za rok nebo kdykoli na požádání předsedy nebo výboru spolku podává o této činnosti zprávu výboru.

ČÁST TŘETÍ

ČLENSTVÍ


Článek VIII


 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let.
 1. O přijetí za člena rozhoduje výbor; nerozhodne-li výbor do dvou měsíců od podání přihlášky, má se za to, že se výbor vyslovil kladně.
 2. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru o přijetí, případně uplynutím lhůty podle předešlého odstavce. Nejsou-li k tomuto dni zaplaceny členské příspěvky, vzniká členství ke dni zaplacení členských příspěvků.
 1. Členství zaniká
 1. oznámením o ukončení členství učiněným členem spolku předsedovi nebo jednateli spolku , a to ke dni uvedenému v oznámení
 2. nezaplacením členských příspěvků do tří měsíců po rozhodnutí o jejich výši valnou hromadou
 3. vyloučením valnou hromadou na návrh výboru
 4. úmrtím člena
 1. Člen má právo hlasovat na valné hromadě a volit a být volen do všech orgánů spolku.
 2. Člen má za povinnost přispívat podle svých možností k naplnění cílů spolku, dodržovat stanovy spolku a platit členské příspěvky. Neplnění těchto povinností může být důvodem k návrhu na vyloučení podle tohoto článku odst. 4 písm. c.

Článek VIII a)

členové-junioři


 1. Osoby mladší 18 let, které mají zájem o činnost spolku, mohou získat statut člena-juniora.
 2. O přijetí za člena-juniora rozhoduje výbor; nerozhodne-li výbor do dvou měsíců od podání přihlášky, má se za to, že se výbor vyslovil kladně.
 3. Statut člena-juniora vzniká dnem rozhodnutí výboru o přijetí za člena-juniora, případně uplynutím lhůty podle předešlého odstavce. 
 4. Statut člena-juniora zaniká
 1. oznámením o ukončení členství učiněným členem-juniorem nebo jeho zákonným zástupcem předsedovi nebo jednateli spolku, a to ke dni uvedenému v oznámení
 2. vyloučením valnou hromadou na návrh výboru
 3. dovršením 18 let věku 
 1. Člen-junior má právo
 1. být informován o činnosti a záměrech sdružení
 2. účastnit se jednání valné hromady, je-li starší 15ti let
 1. Člen-junior má za povinnost přispívat podle svých možností k naplnění cílů spolku a dodržovat stanovy spolku. Neplnění těchto povinností může být důvodem k návrhu na vyloučení podle tohoto článku odst. 4 písm. b. Člen-junior nemá povinnost platit členské příspěvky, může však na činnost spolku přispívat dobrovolně.


ČÁST ČTVRTÁ

HOSPODAŘENÍ SPOLKU


Článek IX

příjmy spolku


 1. Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, dary a příjmy z reklamy.
 2. Příjmy spolku mohou být vynaloženy pouze na činnost spolku a v souladu s jeho cílem; s výkonem žádné funkce ani jiné činnosti pro spolek není spojen nárok na finanční odměnu; nárok na náhradu prokázaných výdajů zůstává nedotčen.
 3. Dary do 5000 Kč je oprávněn přijmout kterýkoli člen výboru, dary vyšší hodnoty pouze předseda nebo jednatel výboru, přičemž přijetí daru nad 20 000 Kč musí být schváleno výborem.

Článek X


S prostředky spolku jsou oprávněni nakládat u výdajů do 10 000 Kč předseda a jednatel zvlášť, u výdajů nad tuto částku předseda a jednatel společně, přičemž výdaje nad 20 000 Kč musí schválit  výbor spolku.


ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Článek XI

zánik spolku


V případě zániku spolku bude majetkový zůstatek věnován na dobročinné účely; o konkrétním příjemci tohoto daru rozhodne valná hromada současně s rozhodnutím o zániku spolku.