PROVOLÁNÍ

mým rodům

Již věky uplynuly od té doby, kdy náš praotec se svými syny potřel temné stvůry, černé přízraky z Druhé strany, očistil od nich zemi a založil kvetoucí království. Do zapomnění upadá čas, kdy nejmocnější z rodů, proklatí Vyděděnci, kteří se chtěli mocí mocnit koruny, po právu jim odebrané, opět povolali Zlo zpátky na svět. Málokdo si chce připamatovávat plíživou hrůzu, která obcházela celou zemí, nesčetné slzy a utrpení, bratrovražedné bitvy, drancování a ničení mnoha krásných a ušlechtilých věcí. Snad s trochou hrdosti vzpomeneme za zvuku loutny na slavnou Bitvu sedmi rodů, kde bylo temné Zlo spolu s Vyděděnci poraženo, však cena, ach, cena byla strašlivá a málokdo vzpomíná rád. Za časů našich otců se ještě jednou – a naposled – spojily rody v jeden šik. To když Moudrý odhalil poslední zbytky Vyděděnců v čele s třikrát proklatou Morwen a jejich záměr znovu otevřít Bránu na Druhou stranu. Jen díky jeho moudrosti a statečnosti spojené vojsko zasáhlo včas, ještě než se z brány opět vyvalilo zlo. V bolestí vyprávíme svým dětem, my, kteří jsme tenkrát stáli v poli po boku tohoto vzácného muže, jak Moudrý neváhal nasadit svůj život, aby Bílé čarodějce zabránil otevřít bránu, jak spolu zápasili a nakonec oba zhynuli v záři blesku. Naše minulost je plna slzí, ale i hrdinských skutků. Musíme si jí neustále připamatovávat, abychom nikdy nezapomněli, že jen svornost rodů a věrnost králi je ochranou proti zlu, které na nás číhá v nespočetných podobách a vždy znovu se může vynořit. Právě proto s obzvláštním znepokojením nasloucháme zprávám o nesvornosti Vás, svých dítek, o sporech o území, nájezdech a pohraničních šarvátkách. Což k uším mých vzácných manů nedolehly zvěsti o podivných černých stínech, které byly spatřeny v jižních hvozdech? Proto svoláváme velké rokování spojené s kavalírským měřením sil na našem hradě. Zde na místě posoudíme a rozsoudíme všechny nesváry, zde na místě změříte své síly a rozhodnete a svých nárocích bez zbytečného krveprolévání, zde na místě dohodneme vše potřebné k ochraně hranic naší drahé vlasti. Proto PŘIKAZUJEME všem hlavám rodů: dostavte se i se svými družinami, korouhvemi a praporci, meči i dřevci, mudrci i rádci. Neuposlechnutí tohoto rozkazu rovná se zradě, rod budiž vyvržen z naší ochranné náruče a jeho državy budou rozděleny mezi věrné. …..

 

Z Boží milosti král

 

 

 

campamento99